دهانم بوی مرگ می‌دهد

آسمان بوی تگرگ

کوچه بوی برگ

به تو فکر می‌کنم

چتر می‌برم

قدم می‌زنم