برای مرگم مویه نکن 

و اشکهایت را 

برای روز مبادا نگه دار 

باید کار را تمام کنی 

مشتی خاک بر مزارم بیفشان 

                                     و برو 

امشب خوابهایم را با ماهی‌ها قسمت خواهم کرد. 

 

 

 

پایان