انقلاب شیرازی - فلسفه زندگی شیرازی:

من اگر برخیزم

تو اگر برخیزی

چه کسی بنشیند؟