صرفه جویی کم مصرف کردن نیست، زیاد مصرف کردن است... صرفه جویی هنر است(تجسمی)