اگر کوروش از روز اول ماهی صد میلیون تومان پس انداز کرده بود  حالا سه هزار میلیارد پول داشت . 

 

اما من با پس انداز کردن ماهی هزار تومان می توانستم به این رقم برسم . 

آیت الله جنتی  " محاسبات و  پوز زنی ها " 

 

 


 

پ . ن  

خودم شحصن حالم از این موضوع تکراری به هم می خورد  اما حیفم آمد به ندای رهبر لبیک کشداری ندهم .