بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها حالا نوبت هدفمند کردن رایانه‌هاست.