سکوت کن

سکوت کن به یاد آنکه در سپیده جان سپرد

سکوت کن

سکوت کن به یاد آنکه با امید خلق مرد

سکوت کن

به یاد  خشم آن شهید سربلند

سکوت کن

به یاد آنکه عاشقانه زخم خورد

تو از سکوت

اگر

اگر

به خشم میرسی

سکوت کن

اگر به خشم میرسی سکوت کن.


"ایرج جنتی عطایی"

پی نوشت:  امروز نوبت هاله بود