هر جا که رنگ سبز دیدید فورن در آنجا اتراق کرده و بساط قلیان، کاهو ترشی و آش رشته تان را به پا کنید. به یاد داشته باشید که هدف اصلی زندگی تفریح، بی خیالی و نشستن در چمن است.

حدیث نبوی: اگر سبزه در ثریا هم باشد مردانی از سرزمین فارس آن را یافته و زیراندازشان را پهن می کنند.

شرح عکس: بیل گیتس به همراه خانواده در سفرش به شیراز. گفته میشود پس از این سفر ایده ی ویندوز به ذهن او خطور کرد.


3bq9ab9o0oj39ap9z0ap.jpg