عوضی تو که میگفتی اون صندلیو تو جلسات هیات دولت واسه من خالی میزاری، نگو برای این اجنه مجنه بوده.. 

ـ امام زمان خطاب به اهمدی‌نجاد بعد از لو رفتن قضیه‌ی جن (جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی ستاد بحران دولت با امام)